Semalt hünärmeni: Webokary täsirli web mazmuny çykaryjy

Web mazmuny çykaryjynyň nähili işleýändigine düşünmek üçin web mazmunynyň nämedigini anyklamaly. Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, web mazmuny web sahypasynda görýän zatlaryňyzdyr. Bular şekiller, ses faýllary, wideolar we elbetde tekstler. Käwagt, dogry düzülen we çykarmak aňsat mazmuna duşup bilersiňiz, käwagt mazmuny göçürmek we göçürmek gaty kyn web sahypasyna duş gelmek mümkin. Köplenç mesele mazmunyň özi däl-de, eýsem ýok etmeli web sahypalarynyň köp mukdary.

Mysal üçin, ýüzlerçe sahypadan mazmuny el bilen göçürip bilýän barmy? Her gün edilmeli bolsa näme etmeli? Web mazmuny çykaryjy şu ýere girýär. Web mazmuny çykaryjy, gurluşly, ýarym gurluşly ýa-da gurulmadyk web sahypalaryndan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýan programma üpjünçiligi, gural, programma ýa-da programma. Web mazmuny çykaryjynyň nämedigini kesgitlänsoň, web maglumatlary çykarmagyň nämedigini ýönekeý sözler bilen kesgitlemeli.

Gysgaça aýdylanda, web maglumatlary çykarmak, web sahypalaryny gözlemek we olardan görkezilen maglumatlary çykarmak üçin gural, programma üpjünçiligi ýa-da skript ulanmak prosesi. Bu gural, gyrylan maglumatlary gurluşly formatda görkezmek üçin hem ulanylyp bilner. Bu ýerdäki mesele, diňe gaty az adamyň web gyrmak programmasyny döredip biljekdigi. WebSundew web maglumatlary çykaryjyny dünýä inderdi.

Çykaryjy, gysga wagtyň içinde birnäçe web sahypalaryndan dürli maglumatlar elementlerini çykarmak üçin işlenip düzüldi. WebSundew web mazmuny çykaryjy, ähli web sahypalaryndan maglumatlary gyryp biler. Şol sebäpli dürli pudaklardan gelen kompaniýalar köp sanly web sahypalaryndan erbet gurluşly maglumatlary döwmek üçin ulanýarlar. Elbetde, çeýeligi sebäpli olara ajaýyp hyzmat edip gelýär.

Gural aşakdaky ugurlarda ulanylýar:

 • Adam resurslary pudagy
 • Onlaýn metbugat
 • Işe kabul ediş gullugy
 • Ulag pudagy
 • Bilim dolandyryşy
 • Telekommunikasiýa
 • Sarp ediş harytlary
 • Döwlet dolandyryşy
 • Maglumat tehnologiýasy we hyzmatlary
 • Gozgalmaýan emläk
 • Bölek satuw
 • Hasapçylyk
 • Insurancetiýaçlandyryş
 • Derman senagaty
 • Kompýuter we tor howpsuzlygy
 • Logistika we üpjünçilik

Bu sanaw has uzaga çeker, sebäbi gural örän täsirli, takyk we hiç hili programmirleme bilimini talap etmeýär. Web maglumatlary çykarmak her bir işiň aýrylmaz bölegine öwrülensoň, web maglumatlary çykarmak gurallarynyň ähmiýetine aşa baha berip bolmaz.

Bu guralyň örän täsirli bolandygyna garamazdan, ony döredijiler hasam gowulaşdyrmaga synanyşýan ulanyjylaryň pikirleri üçin açyk. Web çykarmak üçin başga gurallar bar bolsa-da, WebSundew web mazmuny çykaryjy iň takyk we çalt gurallardan biridir. Birnäçe minutyň içinde ýüzden gowrak web sahypasyndan maglumatlary çykaryp biler. Gysgaça aýdylanda, önümi ulanmak aňsat we müşderä gönükdirilen.

send email